I.

Példa szövegértési feladatokra

 

Gépírás

(David Crystal: A nyelv enciklopédiája. Bp. 1998. Osiris, 243.)

 

Melléklet: a billentyűzet karakterkiosztásáról

 

Feladattípusok:

 

1.      a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás, érv, álláspont stb. azonosítása;

 

·        Melyik betűsor elrendezésében érvényesül viszonylag erőteljesebben az ábécé-sorrend?

 

 

 

·        Körülbelül hány százalékát végzi a gépelésnek a jobb kéz?

 

 

 

·        Miért nem váltotta föl egy sokkal praktikusabb elrendezés a sokat bírált jelenlegi billentyűzetet?

 

 

 

2.      a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői; ezek szövegbeli funkciója;

 

·        Keress olyan idegen szavakat a szövegben, amelyekről elképzelhetőnek tartod, hogy nem minden olvasója ismeri! Válassz ki ezek közül hármat, és magyarázd meg őket!

 

 

 

·        Az első két bekezdés minden mondatában a tagmondatokat azonos funkciójú kötőszó kapcsolja össze. Gyűjtsd ki a tagmondatok összekapcsolását szolgáló kötőszavakat, és nevezd meg, mi a közös a jelentésükben, funkciójukban!

 

 

 

3.      a szöveg kommunikatív sajátosságai;

 

·        Keress olyan mondatot a szövegben, amely kizárólag információátadásra szolgál! Írd ide a sorszámát!

 

 

·        Keress olyan mondatot a szövegben, amely információátadásra és problémafelvetésre egyaránt szolgál! Írd ide a sorszámát!

 

 

·        Keress olyan mondatot a szövegben, amely feltételezést fogalmaz meg! Írd ide a sorszámát!

 

 

4.      a cím és a szöveg egészének viszonya;

 

·        Címke-típusú vagy reklám-típusú címnek tartod-e a mellékelt keretes szöveg címét? Véleményedet legfeljebb három mondatban indokold!

 

 

 

 

·        Mi indokolja, hogy a szerző nem az Írógép, hanem a Gépírás címet adta a cikknek? Véleményedet legfeljebb három mondatban indokold!

 

 

 

 

5.      a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei;

 

·        Véleményed szerint milyen kézikönyvbe illik leginkább a fenti szöveg:

        Egy nyelvészeti összefoglaló munkába

        Egy írógépszereléssel foglalkozó kézikönyvbe

        Egy számítástechnikával foglalkozó kézikönyvbe?

Véleményedet legfeljebb három mondatban indokold!

 

 

·        Milyen lényeges problémára hívja föl a figyelmet a cikk? Foglald össze legfeljebb két mondatban!

 

 

6.      a szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok;

 

·        A II. bekezdés két mondatának más és más a fókusza. Azonosítsd, melyik miről állít valamit! Miért kerültek ezek egy bekezdésben kapcsolatba?

 

 

 

 

·        Milyen kötőszót tudnál elhelyezni az 5. és a 6. mondat közé, a két mondat kapcsolatának érzékeltetésére?

 

 

 

·        Melyik korábbi szóra vagy szókapcsolatra utal vissza, vonatkozik a 13. mondat első szava (Ezek)?

 

 

 

7.      a szerzői álláspont azonosítása, értelmezése;

 

·        Véleményed szerint logikusnak tartja-e a cikk szerzője az írógépek billentyűzetének elrendezését? Véleményedet legfeljebb három mondatban indokold!

 

 

 

 

 

 

·        Véleményed szerint bajnak tartja-e a cikk szerzője, hogy így vannak elrendezve a billentyűk az írógépeken? Véleményedet legfeljebb három mondatban indokold!

 

 

 

 

 

8.      a szövegbeli utalások, hivatkozások szerepe;

 

·        Keress olyan részletet vagy állítást a szövegben, amely a szöveg melletti ábra segítségével érthető meg!

 

 

 

·        Keress olyan hivatkozást a szövegben, amely a könyv egy másik helyére, lapjára utal!

 

 

 

·        Milyen elemek bizonyítják a szövegben, hogy az első írógépek angol nyelvű gépelés céljaira készültek? Keress legalább kettőt a szövegben!

 

 

 

9.      a szöveg szerkezete, a szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés.

 

·        Hol helyezkedik el a szövegben az írógép előnyeinek felsorolása, hol a hátrányait soroló rész?

 

            Előnyök:

 

            Hátrányok:

 

·        Mit sugall az utolsó mondat?

 

·        Az alábbi három eszköz közül technikai lehetőségeiket tekintve, egy szép tipográfia előállítására melyek állnak egymáshoz közelebb, melyek távolabb? Válaszodat indokold a szöveg felépítéséből vett példával vagy érvvel!

        írógép

        villanyírógép

        számítógép

 

 

Feladat lehet továbbá

 

10.  vázlat, tematikai háló készítése;

 

·        Olvasd el figyelmesen a mellékelt szöveget, majd készíts rövid, az egyes szerkezeti egységek témáját rögzítő vázlatot!

 

 

11.  önálló következtetés, álláspont megfogalmazása;

 

·        Véleményed szerint szükség lehetne-e olyan billentyűzetekre, amelyek az egyes nyelvek sajátosságait figyelembe veszik?

 

·        Véleményed szerint a cikkben felsorolt hátrányok közül melyeket sikerült megoldaniuk a számítógépeknek, és melyeket nem?

 

 

12.  a szöveg témájához, a szövegben megjelenített álláspontokhoz kapcsolódó önálló rö­vid írásmű, vagy beszédmű megfogalmazása a műfaji normák követésével, a minden­napi, esetleg a hivatalos írásbeliség, illetve szóbeliség műfajainak köréből;

 

·        Írj kb. tíz soros ajánlást egy számítástechnikai eszközöket, többek között billentyűzeteket előállító cégnek, amelyben megpróbálod meggyőzni őket arról, hogy

a / inkább a Dvorak-féle billentyűzetet gyártsák; vagy:

b./ ne fogadják el a Dvorak-féle klaviatúrát, hanem gyártsanak inkább továbbra is

     hagyományos billentyűzetet!

(A fenti két lehetőség közül csak az egyiket kell megoldanod!)

 

13.  a szöveg rövid, esetleg adott szempontú vagy adott címzetteknek szóló összegzése.

 

·        Írj felhívást számítógép-kezelői tanfolyamra, amelyet az iskolában hirdetnének meg, és amelyben megpróbálod meggyőzni a diákokat arról, hogy minden munkahelyen szükségük lehet a profi gépelni tudásra!

 

·        Készíts táblázatot, amelyben összehasonlítod egymással a kézírást, az írógéppel írt szöveget és a nyomtatott szöveget! Helyezd el a táblázatban az egyes eljárásoknak a cikkben felsorolt előnyeit és hátrányait!

 

            Kézírás                                               gépírás                                                nyomtatás